avayneshat.ir آوای‌ نشاط

اخبار ویژه
خروج از برجام می تواند معنی جنگ دهد

خروج از برجام می تواند معنی جنگ دهد

رئیس جمهوری فرانسه در گفتگویی خروج احتمالی آمریکا از توافق هسته ای با ایران را به منزله بازکردن جعبه پاندورا قلمداد کرد و اظهار داشت: خروج از برجام می تواند معنی جنگ داشته باشد.
احتمال احضار ترامپ به دادگاه قوت گرفت

احتمال احضار ترامپ به دادگاه قوت گرفت

با هشدار بازرس ویژه تحقیق درباره دخالت ادعائی مسکو در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیرامون عدم همکاری رئیس جمهوری این کشور با بازجویان فدرال، احتمال احضار ترامپ به دادگاه قوت گرفت.
آخرین اخبار